گت فرخان اتا دابویی اسپهبد بی‌یه. وه ۷۱۱ میلادی شه پییــِر جا ره بیته. ونه زمون مازرون دله خله کارا انجوم بیّه.

کاروندچی‌ین

  • بساتن ساری :وه شهر ساری کونونی ره با ایسم سارویه بساته.(سارویه ونه ریکا بی‌یه)
  • موبارزه با یزید ابن مهلب :یزید اتا متجاوز بی‌یه که چن‌بار مازرون بیتن وسه هجوم بیارده. ولی با تهدید یا شکست بخاردن توی جنگا مجبور بیّه بردگرده.
  • بند گرگان :وه اتا گت دیوار گرگان دله بساته تا تورکا نتونن حمله هاکنن این دیوار بعد از دیوار چین گت‌ترین دیوار دونیا هسته.

هم زمون‌ئوندچی‌ین

وه باو(ابلین شاء باوندیون) جه هم زمون بی‌یه و وشون با هم موتحد بینه.

بمردندچی‌ین

وه بعد از ۱۲سال شاء بی‌ین آخرسری شه جا ره هدائه شه ریکای دست. وه سه تا ریکا داشته: سارویه - دازمهر - خورد فرخان