کوردستون اولین کوردی روزنومه‌ی نوم هسته که ۱۸۹۸ سال قاهره دله مقداد بدرخان و جلادت علی بدرخان دست چاپ بَیی‌یه.

اتا دیگه روزنومه‌ همین عنوان جه احمد مفتی زاده و چن نفر دیگه کوردی زوون و ادبیات صاحب نظرون دست جه ۳۰ هجری خورشیدی دهه تهران دله چاپ بَیبی‌یه. ونه گت نویسندگون جه هیمن و هژار بینه.