کوردستون خلق کنگره
کنگره
تاسیس اکتبر ۲۰۰۳
سرزمین ترکیه کوردستون

کوردستون خلق کنگره اتا کوردی-سیاسی سازمان هسته که ترکیه دله دره و اتا کنفرانس دله، اکتبر سال ۲۰۰۳، بساته بیی‌یه.

اینتا سازمان چنتا سازمان ره ات‌جا جمع هاکرده ونه رهبری ره کوردستون آزادی و دموکراسی کنگره (کادک) بَییته و سازمان‌ئون زنان، جوونون، دانش‌آموزون و نظامیون ونه دله مخلوط بینه.

عبدالله اوجالان وشون رهبر بیّه و زبیر آیدار (کوردستون ملی کنگره ِرهبر) ره سازمان ِرئيس بیّن سه انتخاب هاکردنه. ۵ آوریل ۲۰۰۴ متحده ایالات وشون ره تروریستی اعلام هاکرده.

منابع

دچی‌ین