کلیسا(یونانی جه: εκκλησία) جایی هسته که مسیحیت ِپه‌روون ونه دله عبادت کانّه. رم کاتولیک کلیسا، ارتدکسی کلیسائون و انگلیکان ِکلیسائون اتی اُسقُفی نظام دارنه که وشون دله اسقفون توم ِاختیارات ره کلیسا دله دارنه ولی چَن‌تی کلیسا دیگه هم دَره که وشون دله تصمیم‌گیری مردِم یا شورائون ِدَس دَره.

شمعون کلیسا که حلب، سوریه دله دَره، جهون ِقدیمی‌ترین کلیسائون جه هسته.

سن پتر ِکلیسا (واتیکان دله)، سامبای ِکلیسا (تفلیس دله)،[۱] سن جان (نیویورک دله) و باسیلیسیا (ساحل عاج دله) گتترین کلیسائونی هستنه که دنیا دله درنه.

منابع دچی‌ین

وابسته جستارون دچی‌ین