شاید شِمه منظور کشتی جه چیز دیگه بی‌یه ، اگه واقعأ اینتی‌یه صفحه کشتی (گجگجی بایری) ره هارشین.

کشتی[۱] ات‌جور ورزش هسته که ونه دله دِتا آدِم با ات‌دیگر پیچنّه و بنه‌بزوئن یا بی‌تعادل هاکردن حریف وسّه تلاش کانّه. کشتی اتا از قدیمی‌ترین و فراگیرترین ورزش‌ئون دنیا هسته و احتمالا دورون ماقبل تاریخ با تغییر شکل جنگ‌ئون تن‌به‌تن و جایگزین هاکردن بمردن یا صدمات شدید با اتا پیروزی نمادی ایجاد بی‌یه. شواهد خله‌یی از حضور کشتی تمومی تمدن‌ئون آغازین بشری وسّه وجود دانّه. البته اولین بار یونان باستون دله به اتا ورزش واقعی تبدیل و سال ۷۰۴ پ.م وارد المپیک بیّه. المپیک باستون دله قهرمون کشتی پس از قهرمون پرتاب دیسک موهمترین پهلوان یونان بی‌یه. داستان رقابت اودیسه و آژاکس که هومر، ایلیاد دله روایت هاکرده از قدیمی‌ترین و باشکوه‌ترین داستان‌ئون مربوط به کشتی هسته. سبک‌ئون متنوعی از کشتی کشورون مختلف دنیا دله تمرین وانه. از موهمترین سبک‌ئون ملی و محلی کشتی بنشنه به انواع کشتی با کمربند شامل گلیما در ایسلند، شوینگن در سوئیس، گوراش در آسیای میانه و سومو و جوجیتسو در ژاپن، سامبو روسیه دله، کشتی حرفه‌یی آمریکا دله، کشتی لوچو و چکه‌دَس مازرون و گیله‌مرد گیلون اشاره هاکردن. تقریبا تموم کشورون دنیا دِ سبک المپیکی کشتی یعنی کشتی فرنگی و کشتی آزاد ره دارنه تفاوت این دِتا این موضوع هسته که کشتی فرنگی دله که ویشتر ئوروپای دله محبوب هسته بیتن پائین کمر و استفاده از لینگ جه ممنوع هسته اما کشتی آزاد دله کشتی‌گیرون تونّه این کارون ره هم هاکنن. موسابقات این دِتا رشته زیرنظر فدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا برگوزار وانه.

موجستمه دِتا موبارز پانکریشن.
اتا کشتی (پانکریشن) یونان باستون دله.
پرونده:Ločo.jpg
لوچو، مازرون دله.

منابع

دچی‌ین