تلمبار جه (۶ اکتبر ۲۰۰۷) تا (۱۵ دسامبر ۲۰۰۸)

اولین گبدچی‌ین

برابر جان؛ ته راسته گاني؛ مه خله خار اي جه ره درس و خار نكاردمه؛ مه اي كار ره كومبه؛ گت ولگ درون ره به توندي اي جه بوري ونه جور هاكوني؛ گيلكي گت ولگ ره هارش؛ وه ره درون ره مازروني (مازنيكي) هاكن؛ مه هر كاري شه چك (دست) بر ئه نه ئه مي زيوون ره وسه كومبه . تي خنا بدون بو --)_|_\\_\ ۱۰:۳۶، ۶ اکتبر ۲۰۰۷ (UTC)

Hooorayدچی‌ین

Selam, me amrez badime ki ami viki 90 Articlo/valg ke begzeste, hisa daremi 100 ta re resemi,
ege xani etta valg re etta valg dige roojoo hakoni, tundi itta destor re istifadi hakoni

#REDIRECT [[valg re num]]


--)_|_\\_\ ۰۹:۲۹، ۸ اکتبر ۲۰۰۷ (UTC)

The Principlesدچی‌ین

me harəşa (nazər = approach) i həsse ki ke her valg re vese eta interviki biyelimç hisa interviki çişiya, ije re hareş valg re bene çənta xat dare ki zivunan re code banvişteo həsse, ege ye valgi vene farski (Persian) re dundi iti vene link re biyel
[[fa:رقص]] Sema re vese

Happy Editing!

--)_|_\\_\ ۱۵:۰۷، ۹ اکتبر ۲۰۰۷ (UTC)

me şume derxast kombe ki te ije Serarem (modir) bavi ke age badihi eta valg re xani pak hakoni betundi i kar re anjum hadi, xani bavi? --)_|_\\_\ ۱۵:۲۲، ۹ اکتبر ۲۰۰۷ (UTC)

پچک دبوئیم، همش ای جه دبوییم!دچی‌ین

مه دومبه ته دانشجو ره مونه سی، مه هم ته واری، اشکال نکانده، کم کم ئه مبی، ولی ای جه دَرمی همیشه ره، هزار تا ئه تا شو نه وونه، ئه ما 1000 تا ره ریسیمی، مه ای جه درمه تی هوا ره دارمه، ویکیپیدیا ره اصول، یات گیرنی! --)_|_\\_\ ۱۴:۰۶، ۱۰ اکتبر ۲۰۰۷ (UTC)

Your Email Addressدچی‌ین

ای مسائل ره مه ونه ته وسه ای میل هاکونم، ته شه ای میل ادرس ره مه وسه بی یل، لاتین متن ئو فارسی متن بتومی ئه تا کار هاکونیم، ویکی قازاقکی ره هارش (kk.wikipedia.org) وشون سه خط بی یه شتنن، ما بتومی default ره فارسی-عربی خط هاکونیم ئو لاتین خط ای وسه بی یلیم که فونتیک ئو ئه مه زیوون ره لغات فرنگی وشون ره وسه هالی باوه --)_|_\\_\ ۲۱:۱۱، ۱۵ اکتبر ۲۰۰۷ (UTC)

مه تی وسه ای میل هدامه، ندومه تی دس برسیه یا نا، مه ره بائور --)_|_\\_\ ۱۰:۵۱، ۲۰ اکتبر ۲۰۰۷ (UTC)
سلام، شه ای-میل ره مه وسه بی یل، ته اونتا آدرس درس نابیه --)_|_\\_\ ۱۵:۳۴، ۲۴ اکتبر ۲۰۰۷ (UTC)
مه ندومبه اي جه بئورم، نئورم! خله خله مطلب دَري كي ونه بئوريم، مه وخت ئه‌مبه اي جه خله پچك هسه، اي ميل بوئه بتومه سه‌ره سر هه‌نيشه‌م ئو خله خار همه چي ره شيمي وسه بئورم.
ئيسا هارش ئه‌ما به‌تومي اي‌تي بانويش هاكه‌نيم. نا اي كي ئِما بِتومي ايتي بنويش هاكِنيم. نه‌ونه ـِ ئو ـُ ئو ـَ مطالب درون بي‌يه‌ليم كي ئه‌مي كار خله راحت نه‌وونه! --)_|_\\_\ ۱۱:۳۵، ۲۹ اکتبر ۲۰۰۷ (UTC)
بادي‌هي تي مدير (سه‌راريم) بايي ؟ ئيسا به‌توندي ولگي كي نه‌خاني ره پاك هاكوني ! --)_|_\\_\ ۱۱:۳۸، ۲۹ اکتبر ۲۰۰۷ (UTC)
I sent you that private email, Now we can keep on contacting each other --)_|_\\_\ ۱۶:۳۳، ۲۹ اکتبر ۲۰۰۷ (UTC)
Hey, You know that you can edit system messages? Just visit here --)_|_\\_\ ۱۶:۳۷، ۲۹ اکتبر ۲۰۰۷ (UTC)

ئه‌مه آله‌فبادچی‌ین

خار نوکته ره بائوتی، چه‌تی /V/ نه‌شون هادیم! به‌تومبی وه ره ای‌تی /U/ وسه نه‌شون هادیم ۆ . بی‌فاصله بانویشته‌ن ره مه فخط کوپی په‌ێست کومبه! --)_|_\\_\ ۰۴:۲۴، ۱۶ نوامبر ۲۰۰۷ (UTC)

Just see this link! --)_|_\\_\ ۱۹:۱۳، ۱۶ نوامبر ۲۰۰۷ (UTC)
Now look at this! --)_|_\\_\ ۱۹:۲۴، ۱۶ نوامبر ۲۰۰۷ (UTC)
پیش‌نه‌هاد که‌مبه ـأـ/a و ـاـ/ä و ـؤـ/o و ـوـ/u/v مأثألأن ئأحمه‌د یا مؤحسه‌ن شه نأظأر ره بائو.
ده‌رس گاني، ولي اي‌تي فه‌كر نه‌كامبه ته‌له‌فوز باوه؟ ـؤـ هه‌م o دِ‌تا نقطه ونه سر ره هه‌مرا ني‌يه ؟ ـوـ ره مه گپ نه‌دارمه؛ شه‌مه درس خه‌ش پيش بوره! اي روزا داره‌مه سيستم ئه پيغوم ئون ره دگارد (Translate) كومبه/كه‌مبه. هر وخت ئه‌نجوم بأيه ته ره خأور دمبه كي ئه تا وشون ره بأويني، ضه‌من دله (در ضمن) اي‌كي هاي shift بأيري خله ئه‌مه كار سخت بونه!! --)_|_\\_\ ‏۲۰ نوامبر ۲۰۰۷، ساعت ۱۵:۲۲ (UTC)

Good Job!دچی‌ین

ته راسته گآني كي اي كار ره هاكه نيم، ولي مه ئه گه ئه تا وخت مه دس ره سه نه شومه اي جه ره دو خط كومبه، كي ئه گه ئه تا كس ره هآلي نايه بوره ونه لاتين ره ئه شه نه، مه ره وخت (لس) هاده، اي كار ره كومبه. toolbox وه سه هم وه نه common.js جور باوه --)_|_\\_\ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۱۲:۱۵ (UTC)

مه خامبه ته ره بائورم كي ه جا ئه ره بي يه ليم، اي تي ملت ره خار هالي بونه وه چي شي ئه!
مه شه ئه مته حون ره هآده م ئه مبه ئه تا toolbox زمبه، اي هفته بوره، لس لس نه كامبه! جور كومبه ! --)_|_\\_\ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۱۲:۱۵ (UTC)

مازندنومهدچی‌ین

ته دوندی ای جه چه خافه ر داره که هامو داوآ کافه نه ن ؟ --)_|_\\_\ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۲۲:۵۲ (UTC)

Ami Gati Velgدچی‌ین

Berar, Te vekht re belarme! Mi ser dele biye i fikr, veli vekht nekardeme,
The Caspian languages keyborad designed, but needs to be approved, During holidays, I can't ask to approving it, After christmass, Linguistics will inform me, Also programming of JS and Edit page's Edit tools is completed and needs to be approved after Keyboard layout confirmed by them.
I'll be back 20th of Feb 2008 (=Mazeruni Mirma 25, 1519), But i keep watching here, Since i commit myself.

Berar mi xambe ki ami xat re vene ije biyeli, iti ziwun eshnasoon re haali nabune xaar ki chishi gembi ema, a e o i u nedarne ! ... Ege ettakes xane yat bayre betunde bure she velg ja ve re hali bave ki ije cheti banvish kombi.

--)_|_\\_\ ‏۳۱ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۱۱:۰۲ (UTC)

ئیران ره ئوستان ئوندچی‌ین

مه ره ئاگی واخت ده‌نی، ئیران ئوستان‎ئون ئو گت شهرئون وه‎سه ولگ ده‏رس کومبه، ته شه فیکر ره باخی ولگ‎ئون وه‎سه بی‎یه‎ل ماسالان، ئیسپانیا مازرونی بونه ئه‎سپانون، ئینگیلیس بونه ئینگیلون، مه‎سل مازرون، گیلون، ته‎هرون، یا ئیرون، روسیه بونه ئوروسون یا ئوروسیه --)_|_\\_\ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۷:۵۰ (UTC)

خط گپدچی‌ین

Parthava جان اگه اما اتا الفبای جا استفاده هاکنیم که فقط شه موتوجه بوویم ونه فایده چچیه؟ اینکه ته گنی «اگه اتا نفر بخائه امه زوون ره یاد هئیره نتونده» آیا اینجه جای زوون یاد هئیتن هسه؟ وقتی ونه دله نویسنی رهایه دانشنومه یعنی اینجه اتا دانش نومه هسه تبری زوونون وسه نا اتا جا که اتا نفر خانه ونه دله امه زوون ره یاد هئیره. اینکه ویندی کوردی خط اسا اته کم رایج بئیه چون که وشون اتا خودمختار دولت دارننه که اینتا زوون و الفبا ره رسمی هاکرده. آیا من و ته تومبی تیناری اینتا کار ره هاکنیم؟ من شه فبول دارمبه که فارسی خط ناقصه اَما اسا اِما مجبوره می همینتای جا کار هاکنیم. می نظر اگه خانی جوری بنویسی که دیگرون ره حالی بووه اینگلیسی جا بنویسی بیتتره. esmaeil

مه شه راس‎راسی گه‏ج بایه‏مه، نه‎دومبه چه بونه، ولی مه شه ته‏رون دله هامو ره ئامی زیوون ره یات ده‎مبه، ئاما وه‎نه دیگه‎رون ره یات هادیم، خاله خاله فارس رافه‎خون داره‌مبه کی خانه‌نه یات بایره‎ن، ئه‌ما هامینتی کی بانویش کومبی، دیگه‌رون ئامی کار ره ئه‌شه‎نه‎ن ئو یات گیرنه‎‎نه، مه بیستم ره نه‌تومبه خار ای جه واخت به‎له‎م، وه‎نه پاس ئه‌مبه، های ویشته‎ر گپ زامبی، ته گانی فارسکی واری بانویش هاکونیم، بایه ئو بی‎یه ره چه‎تی خانی باخونی ؟؟؟ کورد وه‎شون ئه‎سا خودموختاری داره‏نه، وه‌شون خط تا او جا کی دومبه ای 5 سال کی ئامریکا به‎مو ئیراق دله، دار نه‎موئه. باخی دیاتون ره مه ولگ گه‎رمه، ته توندی های ویشتر دیگه ولگ ئون ره واخت بی‎یه‎لی. ... مه ره ته‎ماس ده‎له بابوش --)_|_\\_\ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۳۱ (UTC)
My friend is working in the iranian govermental statistikal and data center, He gaved me all information about all town and even rural areas of mazanderan & Golistan, Also for Tehran, Semnan, Gilan. I will add those if i encounter no problem with my robot, which could not be runned in iran (due to limited connection speed).
مه رافه‏خ آمار ره مه‏رکه‏ز کار که‏نده ئو ای دیاتون وه‏سه مه ره سی‌دی هه‏دا، مه وه‏شون وه‏سه خار والگ گیرمه کی والگ ئوه ره شوماره ویشته باوه.
شه هاره‏شا ره بائور های کودومتا ولگ ئون ره کار هاکونیم ؟ --)_|_\\_\ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)


[wWw.DeWanDi.dE]دچی‌ین

I wondered why you wrote shoe as kevesh, we call it Dewendi. Dewendi is the correct term for shoe. In Hesse, Specially Main-Taunus-Kreis, Dewandi stores are very common, people enjoy buying shoes from them, which it's name originated from Mazanderani (of Mazanderani-speaking community there) --)_|_\\_\ ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۲:۰۸ (UTC)

مه گاتی مارئون ئو پی‏یه‏رئون وه‏ره گه‏نه‏نه گه‏له‏کی، نه‏دومبه چه‏تی بایه شه‏ما گانی مازرونی! مه مار هم شه‏مه واری گانه مازه‏نده‏رونی، مازانیکی ره بادیمه پاهله‏وی زیوون نومه/کیتاب جه --)_|_\\_\ ‏۳۰ ژانویهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۲:۰۸ (UTC)

گیلون ره به‏راروندچی‌ین

مه هم ئومه‎د دارمه که شه درسون ره خار پاس هاکورده بوئی! مه نه‎خامه وه ره بایره‎می، اونتا لینکی که وه‎نه دانی بابوشه فارس لینک هاسه، چه وه‎سه؟ اینتاهه وه‎سه، اگه خامی اتا ایاله‎ت ره باویم، وه‎نه ئه‎تا جا جه لاج بازی ره زامین داکه‎فه ئو وه ای جه هسه، مه بائوته‎مه وه‎شون ره، وه‎نه ئه‎س هاکه‎نی، ئه‎تا شو ده‎له هیچی انجوم نابونه، اینتا ره هاره‎ش، مه گاب وه‎شون ره اثر بی‎یه‎لده کی امی ویکی لینک گیلکی جه پیش تر بابه‎رده‎نه، امی دیپلوماتیک روابط خار بوئه به‏تومی امی زیوون ره هامو ایرانیج ادمون ره نه‎شون هادیم ئو دیگه فه‎تور بایته‎ئون وه‎ره نه‎گانه لاهجی ئو گویه‎ش ئو ... تی بیه‏ل بابوشه، فارس لینک هم وه‎نه به‎نه بابوشه (نا ایکه سار بابوشه!)، هامو چیز ده‎ره‎س بونه، امی کاسپیا خار بوئه! --)_|_\\_\ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۷:۳۲ (UTC)

what would be in my dialectدچی‌ین

ئه‎ما نه‎گه‎می جا، گه‎می جه، گه‎می هه‎م شاهی ده‎له گانه‎نه، اما گامی ره گامی!! ... جا بونه place، جه بونه from، ... ؟ ده‎ره‎س گاته‌مه؟ --)_|_\\_\ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۴۸ (UTC)

Thank you very much! Since you didn't understand what i wrote (because it was in my dialect!) i decide to leaving u this msg in english rather than tapurish, I told you we say it as Gaami, instead of Gemi! (I know our dialect is kinda rude because gemi has harmouny but gaami not, Hence it has no place for standardization) ... (Ema gaami re gaami!) ... I saw 3 new users registered recently, May our wikipedia prosper Ami Mazerun re belare! --)_|_\\_\ ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۰۳:۰۸ (UTC)

tabarestan.irدچی‌ین

Soon, We'll need to talking by the standardaized language (One for all caspians, because our parents were one) ... Anyways, you asked me about Ashrafi's book, This website as online glossary of that book could help you, Have fun this Saturday, Well ... I mentioned without having the failed gas energy! ;) --)_|_\\_\ ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۰:۴۵ (UTC)

مدالدچی‌ین

 
بخاطر کوشش شما برای این دانشنامه. رضا ‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۱۸ (UTC)

interwikisدچی‌ین

I know you removed some links from interwikis, And recetnly i saw what's up in fa.wikipedia; I thought so much to what write you, Just don't forget we are the people who proud to were having the greatest civilizations, Also Known throughtout iran by persian as Mehmen-nivez, There are too many jokes about Turks, Arabs, Lurs, Afghans by persians, But we never let any one to write us jokes, We never lost our great civilization in the state of tapuria while others captured iran, When i join wikipedia in early 2005, i was thinking that some people are our friends and others won't like to even see our boostings, But i found out those who i heared as bad people were the greatest people, And i wasn't thinking that ... There are something on background that we don't know. But i wish that all mazanderanis become wikipedian to understand what others do about us & our region's related articles.
We have some kind friends, As we always keep our kindness, Soon we could see our interwiki in russian Заглавная страница, Based on their policies, i know they will add it soon, we have Ruben & I never asked others to adding our interwiki code, So Now it's obvious that why some like to accuse us as separatist! Because our northern neighbors are kinder than ..., Foolish people are always do and talk craps, I saw you removed Swedish, Although if it not appear in our wiki has no value for them, But it has the greatest value for us! Many of my relations studied in sweden, When some of them were learning swedish there, All of their teachers were asking them which languages they know, They all replyed Mazaniska! obviously their teacher replyed: Wow i never heared before it, is it a local language?, but it was really important for them. This is why in Uppsala Mazanderani is being teached to students, Also i don't support removing Georgian and Ossetian, I wrote this long message, Now you know what to do with those links, Ofcourse we must come compromise, And when i get back from journey, I'll add some of those again ... IMPORTANT: We don't waste our time here, we will build an encyclopedia for children's libraries in remote rural areas of CASPIA --)_|_\\_\ ‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۵:۲۱ (UTC)

Thank you! ... maybe in coming future we could join each other (fa <=> mz), If we wikipedians all around the world believe each other. Actually many iranians all around world support this such templates, Example, Follow farsi search engine page. Another issue is system messages are now in persian, this cause some people to writing persian instead of mazanderani.
Harəş berar, i kə iraniski zivünan raj Şablon\Olgo biyəlen, interviki biyəlden re vaari niyeo, maselen vene bahori ami link re belen!

--)_|_\\_\ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۲۲ (UTC)

Ije re Hareş --)_|_\\_\ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۷:۰۲ (UTC)
me badime sodabe valg je heme benvishteun re bayti (hette ege ferski bu'e), me haresha i hesse ke i kar ema re vand nabune, nedumbe xaar kaar hesse u niye, ta Esa ke kesi shekayet nekarde che vese veshun uje darene, she nezer re baho
--)_|_\\_\ ‏۲۰ فوریهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۶:۱۳ (UTC)

Yaat Nekaardemeدچی‌ین

Bera Me ti ja ozr xambe, Vəşun (şehrün re list) me dəst darene, ToolBAR o baxie karün re ki keje vene burem daçiyəm re vel hakerdeme :(. me 1 mäh dayəme Soəd o Almän ja dani bime, veli esä ke biyamüme, Şəhrün bərnüme re pey girmə!
Ti Yaar

--)_|_\\_\ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۱:۳۷ (UTC)

راستی به‌رار نادومبه وشون چه وسه مدیریت جه ته ره در بیاوردنه، وشون گانه که ونه (ته شه، نآ مه) اتا درخاست بیه‌لی تا همیشه کاره بابوشی --)_|_\\_\ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۱:۳۹ (UTC)

Ti Serarem Kare babo'enدچی‌ین

برا بور ایجه Wikipedia:Serarem Kandidan مه گب زر (بنه) بانویس (ئینگیلیکی ونه بابوشه) قبول کوندی و مه شومه وشونه گمبه که تی ره Admin هاکنه، همیشه وسه --)_|_\\_\ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۴۴ (UTC)

سیلام رفخ!دچی‌ین

سلام ! عزیز رفخ اومید دارمه که ته حال خار بوئه. من هم مثل ته دوست دارمه که امه زبون بمونه و تبری ویکی ولگ ئون 1000 جا ویشتر بوو. ته جا و بخیه رفخون جا هم خوامه که ویکی خور و ویکی کیتاب و ویکی واژه دله هم بنویشت هکنین. ضمن دله اگه ته یا اتا دیگه از رفخون مرزبون نوم کیتاب ره دارنه وره امه زبون ترجومه هکنن و ویکی کیتاب دله بار بلن اینتا سر که وه در اصل به تبری زبون بنویشت بیه و اسا خوار نیه که اتا تبری نوسخه ونه جا دنیبو. ای هم خله ته جا ممنونمه و اومید دارمه که بتونیم شه گت هدف ره یرسیم.

Variants (what would be it in Caspish? ;)دچی‌ین

ویکی انگیلیکی دله، اگه بازه‌نی babol ته ره یه راست ورنه Babol، مه خامبه اینتا ره بائورم که وه ره هالی بونه اول حرف ره گت هاکه‌نه، ئه‌سا همینتا واری خامبه ای سیستم ره امه ویکی دله پیادو هاکنم! کی وختی زنده‌نی هه‌نه‌ر یا هِنِر ته ره یه راست بایره بابه‌ره هنر یا اتا استاندارد دیمی که وه‌نه سر توافوخ داره‌مبی !
مه‌هر، امی مازندرون یآد دابوه...
--)_|_\\_\ ‏۸ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۵:۱۴ (UTC)

ها! ته اینتا «ĭ» وآری ره خآنی؟ به‌تومبه ای کآر ره هآکه‌نه‌مه، ئه‌سآ ئاتآ ساردارد مه وه‌سه پیش به‌مو ای هاسه که مه کآمپیوتر شه‌فت لوچ بازی دار یآره‌نه!، تآ 10-15 روز دیگه اینتا سیسته‌م ئامی ویکی ده‌له داره‌نه ئو دیگه ویکی‌ئون رو ره کام که‌مبی به‌را! ... رآستی شه په‌یخوم تاه باره‌سی به‌تونی اینتآ   ره بآزه‌نی ئو ته په‌یخوم تآریخ وه‌نه هه‌مرآ ئه‌نه ! --)_|_\\_\ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۲۲:۱۶ (UTC)

gat valgدچی‌ین

سلام من خواسمه تره بووم که بور ی اینجه وره مثل گیله کی ویکی لاتینی درگاه دچینی. فیروز

ممنون!دچی‌ین

من ته جا خله ممنون دار هسمه. اینتا ولگ ره خله خوار دچی. مازرون ته اینتا کار هیچ وخت یاد نکنه. اما ونه اسا کم کم سعی هکنیم که شه ویکی ره بهتر و قشنگ تر دچی نیم تا مازرونی زبون ئون بتونن ونه دله راحت تر شه مطلبی ره که خوانه پیدا هکنن.ای هم ته جا ممنومه.من اسا گمه که اما ونه تموم لاتین بنویشته ئون ره وسر اتا لاتینی دسته درست هکنیم و وشون هر gat e valg ره دسته ئون دله بلیم.تا امه ویکی مونظم تر بوو. فیروز

فیروزدچی‌ین

اونا درباره ونه بووم که مه اون زمون که اوناره نویشتمه ندونسمه که امه الفبا اینجوری هسه. باشه خله زود درست کمه. ضمن دله اما ون شه گت ولگ جا ویشتر برسیم. من خواسمه مازرونی ویکی خور ره بسازم ولی نتونسمه اگه توندی ونه زحمت ره بکش. من الگوئونی ره که گت ولگ دله دیه ره هم دچیمه من گمه که اما هر هفته اتا دانشگا ئو کیتاب ره ویکی دانشگا با ویکی کیتاب الگو دله موخاطبون ره بشناسونیم.من ویکی خور دله هم اتا خور بنویشتمه. البتر اگه ته مه نظر جا موخالفی تونی اوناره مثل سابق دچی نی ته تجیربه مه توم ویشتر ئو من ته حرف ره قبول دارمه.فیروز

فیروزدچی‌ین

سلام! تره تبریک گمه. وه امه زوون وسر اتا گت مووفقیت بیه. اموید دارمه که تکرار بوو. گت ولگ ره خار دچی. اگه تونی راهنما ئو خیدآموج ره هم دچین تا تازه واردون ونه جا کار هکنن. Gat e valg وسر هم اتا پیوند گت ولگ دله بل. من الفبا وسر ته جا خوامه گپ بزنم : مه نهارشا ای هسه که امه الفبا اتا کمه پیچیده هسه. اما ونه ج ره با c نشون هدیم وختی که چ ره با ç نشون دمی اینتا کار بتر هسه اما ونه تا تومی حرفونی مثل ž ره کار نوریم چون وشون بنویشتن امه وخت ره تلف کنه به جای وه تومی ژ ره با j نشون هدیم. ضمن دله من ونه ته ره بووم که ویکی خور اولگو دله که گت ولگ دله دره ونه خور بنویشتن باخی مورد ته حرف درس هسه. اینگلیسی ویکی ره هارش یا عربی ویکی وشون ویکی خور اولگو دله ( شه گت ولگ دله) گت ترین خورونی که شه ویکی خور دله دیه ره بنویشتنه. اگه قبول دارنی من بعد ایکه ویکی خور ره دچیمه اونجه گت ترین خورون نویسمه. ته رفخ فیروز

-ه- وازی !دچی‌ین

نادومبه، بادیهی اینتا -ه- تی گاتی فارسکی ویکی درون ئو اونتا کوردکی ویکی ده‌له ئاتآ نیه؟
تی که‌دوم ره گانی خآر هاسه؟ رآستی، مه سار خاله شالام شوربا بیه، نایه ویکی دله ره باره‌سه‌م، ئه‌تا روبوت به‌ساته‌مه که ته ره هم دمبه وه‌نه جه ویکی درون کار هاکه‌نی ئو دیگه نه‌خانه دستی 100 تا 500 تا ولگ بیه‌لی، وه اینتا کار ره یه ساعته ئه‌نجوم ده‌نه ! --)_|_\\_\ ‏۱ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۶:۰۴ (UTC)

فیروزدچی‌ین

عزیز رفخ سلام.وه ته لوطف هارشا هسه.خله ممنون که اینتا نوکته ره مره بوتی از این بعد سعی کمه اینتا کار ره هم انجوم هدم.فیروز‏۴ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۳:۵۰ (UTC)

Wiktionaryدچی‌ین

مه فخت خامبه بائورم ته ره که ئه‌سا یه‌هو هامو (ویکی خور، ویکی کتاپ و. ...) وشون ره یه جا پیشنه‌هاد اونجه نادی که خله بد بونه، بیه‌ل ئه‌سا اینتا سر بایره، وه‌نه پس لس لس هامه وه‌سه چاره داره‌مبی! ... تازه! وه‌نه امی ویکی خور، گیلکی هه‌مرا بوئه! --)_|_\\_\ ‏۴ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۶:۵۵ (UTC) یعنی اینتی
+--------------------------+
|    گیلون    |    مازرون    |
+--------------------------+
|   گیلکی   |   تبری   |
|    .     |    .     |
|    .     |    .     |
|    .      |    .     |
|    .     |    .     |
|    .      |    .     |
+--------------------------+
--)_|_\\_\ ‏۴ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۶:۵۵ (UTC)

مه شومه ویندمه وه‌رهدچی‌ین

هوول نایر، ئه‌سا که اونجه پروپوزال بیشتی، انده وخت دارمی که نادوندی! مه شومه ویندمه ئو وچون ره گمبه بیه‌ن اینتا پروجه جه په‌شت بابوشن، راستی! ته نه‌وه‌نه 6 تا کاروری نوم درست هاکنی بوری اونجه رای هادی چون وشون گیرنه‌نه هامه ره خط زانه‌نه! پس ای کار جه، چیزی ئه‌ما ره نارسه‌نه! وه‌نه پروژه دله ویشته کار هاکونیم و اَکتیو بوئیم، وه‌نه سیستم پیغوم ئون هم دگرسنیمی مازرونی ره، وه‌نه بوری ای‌جه ! تی دسته دور --)_|_\\_\ ‏۶ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۲۱:۰۵ (UTC)

فیروزدچی‌ین

Esmaeil جان سلام! من ته وسر دتا زحمت دارمه. امه ویکی دله برخی ولگون لاتین خط جا بنویشت هسنه با اتا لاتین گت ولگ هم دارمی. اسا ونه دتا سیوا بخش دتا اله فبا سر داریم. اگه ویکی خور ره بدی بویی وشون هر زبون وسر که اتا دسته هسه جور هکردنه که هر اتا ولگ اونتا دسته دله اگه بوری تونی با بزوئن وینی که هر زبون گت ولگ وسر اتا پیوند ونه زبون ئون دله دره. مونند مازرونی ویکی خور که اگه بوری اتا خور ولگ دله تونی با mzn کلیک هکردن (wn/mzn جا) بوری مازرونی زبون گت ولگ. اگه تونی اینتا سیستم ره امه لاتین ولگون وسر بل تا وشون جا هم بنشه بوردن gat e valg . با لاتین ولگون وسر هم تومی اتا سیوا دسته درست هکنیم که gat e valg جا قابل دسترسی بوئه.فیروز‏۹ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۲۲ (UTC)

Info Boxدچی‌ین

چه وسه شابلون‌ئون ره اینگیلیکی جه ناگیرنی؟ فارس ویکی ده‌له، خله روج باره‌سی ئو سادو ئو شیک نینه وشونه شابلون (الگوئون)، خا! مه همه شهرون ره ای شابلون ره یه‌لمه، ته بتوندی چزئون دیگه سر وخت بیه‌لی،، راستی ته مدیریت ره داره‌نه تایید که‌نده‌نه، مه‌وارک بابوشه!! تیرما سیزه هم ته ره خوجیر بگذشته؟ مه که ایجه دانی بیمه تیرما سیزه زمون! --)_|_\\_\ ‏۱۴ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۶:۳۲ (UTC)

Kurduenدچی‌ین

به‌رار خآری؟ ئاهوآز جا ته ره خه‌ش گه‌زه‌رنه؟ که‌جه جه دوندی اینتآ وانگ (vowel) ئامه ئالیفبه ده‌له دانیه؟ ماگه ته هامونتآ نابی‌یی گآتی نه‌خآنی مه وآری ئیجه بانویشی؟ هامینتا بایه که مه ئاتآ کام ئیجه بانویشتان ره وه‌ل هاکه‌رده‌مه ... دوندی که ئینتا وه‌سه بیه؟ ؛ ئه‌سمائیل جآن، ته شه‌ما ره هآکه‌ردی شِما، واچون باوینه‌ن ئه‌ما ره خانده زانده‌نه!!! ـِ ئو ـَ ئو ـُ که‌لآس ئاوالی (سه‌له‌ک) واچه سه خآره! مه ده‌رآخ زامه ؟ --)_|_\\_\ ‏۶ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۷:۲۴ (UTC)

آخی ... ئاره دومبه، هآره‌ش لور ئو ئاره‌ب شه هام ره باره‌سه‌ن چی‌شی بونه! ئه‌ما ته‌رون جا هام تورک دآرمی هرچی گآنه رآسته گآنه وه‌شونه سه !!!! ئیشالا کی خه‌دا ته ره وه‌شون دس ره‌ها هاکه‌نه ئو بوری کازاخه‌ستان نفت باکه‌شی بیرون! مه که قهر نه‌کومبه، ولی بور اینتا ره هآرش meta:List_of_Wikipedias امی Depth خاله خاله باد هاسه! رآستی چه‌تی اینگیلیکی ده‌له e o a u i y v x w ئو دیگه gh q ئو j zh داره، وه‌شون سه زامات نیه ؟ --)_|_\\_\ ‏۷ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۰۱ (UTC)

امه اله‌فبا ئو ویکی دربارهدچی‌ین

سلام برار خار هسی ته حال چه تی هسه؟ مه خواسمه ته جا امه ویکی ئو الفبا درباره گپ بزنم. امه الفبا اتا کمه ناقص هسه اما ونه وره درست هکنیم مونند شما که وره ونه بنویسیم شه‌ما. شاید بووی که اینتا کار باعث بونه که کسی که اولی بار امه ویکی دله انه ئو خوانه که ایجه کار هکنه پشیمون بوو. ولی ونه تره بووم که اگه کسی واقعن خوانه ایجه کار هکنه اینا ونه وسر موشکل نیه و اما تومی کول دله اینتا موشکل ره درست هکنیم یعنی اتا ویبلاگ اینترنت دله را بلیم ئو ونه دله مازرونی زوون دستور با ویکی پدیا دله کار هکردن درباره بوویم تازه اینتا ویبلاگ جا تومی شه ویکی وسر کارور بیریم ئو مردم ئو جوونون هارشائون ره مازرونی زوون درباره که وره اتا گنش (لهجه) فارسکی یا گه‌له‌کی جا دوننه عوض هکنیم تومی ونه آدرس ره اینتا بلیم: http://www.mzn.blogfa.com اسا بوریم شه الفبا سر من ای الفبائون ره امه عربی خط وسر پیشنهاد کمبه: آ که ونه کچیک حرف ا هسه،ب،پ،ت،ث،ح،ج،خ،چ،د،ذ،ر،ز،ژ،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ع،غ،ک،ف،ق،ل،م،ن،ه،و،ئو،ی،ئ که آخری همون همزه هسه. اما چن تا حرکت هم شه الفبا دله دارمی که اونا اینجوری هسنه: اَ،اِ،او که ای ره هم بونه وشون جمع بیاردن ایجه ونه اتا چی بووم که اما شه زوون دله کچیک او نارمی. اسا مه اینتا الفبا ره امه لاتینی خط وسر پیشنهاد کمه ئو گمه که ونه کلاه دار حرفون ره کار بزنیم بیتره تا اونایی ره که وشون سر دتا نوقطه دره اینتا وسر کلاه دار حرفون همه یک دست درنه ولی مثلن S که ونه سر دتا نوقطه دوو دنیه ئو همینتا سر امه الفبا نا هه‌ماهنگ بونه. A,Â,B,C,Ĉ,D,E,F,G,Ĝ,H,I,Î,J,K,L,M,N,P,Q,R,S,Ŝ,T,U,Û,V.X.Y.Z

که وشون دله : Ĝ ،غ هسه که ونه ته‌له‌فوظ Qجا فرخ کنه. ج ره C ونه نشون هدیم اینتا وسرکه اولن چ ره Ĉ جا نشون دمی دوومن کوردی ئو زازاکی ئو گه‌له‌کی دله که امه هم زوونون هسنه هم ج ره C جا نشون دنه.ئ ره Î نشون دمی مثلن ئیران ره نویسمی:rânÎ. Û هم همون ئو هسه.شه هارشا ره مره بووین. --‏۱۵ دسامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۱۲ (UTC)

برگرفته از «http://mzn.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Parthava»

فیروزدچی‌ین

سلام برار ته حال خار هسه چه ت? هس?؟ من ته پ?شنهاد? الفبا ره بد?مه.مه پ?شنهاد? الفبا که اوندفه پ?شنهاد هدامه خله ا?راد داشته من بعدن بوردمه کورد? زوون دله بد?مه امه زوون وشون زوون جا فرخ کنه و اما نتوم? خله وشون کارون ره انوجوم هد?م.من گمه اما ونه اتا الفباجا کار هکن?م که هم راحت بوئه هم امه زوون وسر خار. ا?نتا وسر که امه زوون ره آموجش ندنه و وه اتا رسم? زوون ن?ه خله آدمون ا?نتا زوون ره ننو?سنه و ونه بخونسن هم مازرون? زوونون وسر سخت هسه پس امه الفبا نونه اتا جور بوئه که وشوون وسرسخت بوئه. من ا? الفبائون ره امه عرب? خط وسر پ?شنهاد کمه:
آ-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ- د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض-ع-غ-ک-ف-ق-ل-م-ن-ه-و-?-ئ امه زوون چن تا حرکت دارنه که وشون ا?نا هسنه:اَ-اِ-او.اما شه زوون دله کچ?ک او ?عن? اُ نارم?.اسا من گمه امه لات?ن? الفبا ونه اتا جور بوئه که امه زوون ره بشناسوننه.تموم زوونون? که اول عرب? خط جا بنو?شت ب?نه بعدن شه خط ره عوض هکردنه مثلن ش ره ? نشون هدانه.پس اما هم ونه هم?نت? هکن?م. کس? که ونه زوون مازرون? هسه و دره Gate e valgا?جه ره خونه خله زود فهمنه که? همون ش هسه.هم?نتا وسر من ا?ناره امه لات?ن الفبا وسر پ?شنهاد کمه:
?-A-B-C-?-D-E-?-F-G-?-H-I-J-K-L-M-N- P-Q-R-S-?-T-U-V-X-Y-'-Z غ تلفوظ ق جا فرخ کنه و اما ونه وشون دتا ره دتا حرف جا نشون هد?م.اما ه ره E جا نشون دم? ئو اِ ره ? جا نشون دم? که وره اول ?ا آخر واژه دکل نشون ندم? فخط واژه م?ون نشون دم?..همزه ره هم ' جا همونت? که قبلن گت? نشون دم?.ضمن دله بتر ن?ه که امه گت ولگ اتاکمه دگرسن? (تغ??ر هاد?). لات?ن? گت ولگ ره هارش ونه وار? خار هسه.ترنه و خج?ر ولگون با خال? ولگون ره بور کارورون راتله ف?روز

بازگشت به صفحۀ کاربر «Esmaeil/telembar 1».