مه کاروری صفحه دله فارسی ویکی پدیا

اینتا کارور بردسکنی هسته و یا بردسکن ره دوست دارنه.(کایری‌ئون)
JYBot این‌تا کارور ربوت هسه. اگه اینتا ربوت جا خطایی بدینی وره بوین.