چین شرقی دریا چین شرق ژاپون جنوب دره. ونه گتی ۱۲۴۸۰۰۰کیلومتر مربع هسه.ونه جولی ۲۷۳۸ کیلومتر هسه.ونه گت‌ترین جزیره تایوان هسه. ونه گت‌ترین بند رهم شانگهای هسه که چین شه نه.