اصلی منوی ِوا هاکردن
  • بعد این که عربستون دله اتا شیعه ملّا، شیخ نمر نوم، ره بکاشتنه، بعضی شیعیون شه کشورها دله این کشور ره اعتراض هاکردنه. ایران دله مردم عربستون سفارت و کنسولگری ره حمله هاکردنه و ونه پرچم ره جـِر بیاردنه.