پنجاب اتا منطقه نوم هسته که هند و پاکستان میون رَسِد بیّه. پنجاب ِمردمون پنجابی زوون دارنه و اسلام، سیک یا هندو په‌روو هستنه. هند پنجاب ویشترین سیکِ دینِ په‌روون ره دارنه و پاکستان پنجاب هم مسلمون هستنه و اینانِ خط هم فرق کنده. پنجاب جمیعت خله زیاد هسته و وشون اتا از گت‌ترین اقوامی هستنه که دولت-ملت ندارنه.

پنجاب توپوگرافیک نقشه.

منابع دچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا