رانما:صفحه‌ئون تلمبار هکردن

صفحه تلمبار هکردن ویشتر گپ صفحه‌ئون سر کار شونه. چون این صفحه‌ئون دله همیشه کارورون صفحه‌ئون موضوع سر گپ زنّه اتی توم که بیّهف وشون بنویشت زیاد بونه پس ونه بنویشتونی ره که قبلن شنه ره اتا جای دیگه بی‌یشتن.

اینتا کار سر اتا نو صفحه درس کنّه که ونه نوم اتی هسه:گپ صفحه نوم/تلمبار تاریخ. ونه لینک ره هم اصلی صفحه دله یلنه. صفحه‌ئونی که اینتی درس بونه ره زیرصفحه هم گنّه. اتا نمونه تلمبار هکردن ره تونّی اینجه بوینین.