وارن گامالیل هاردینگ متحده ایالات آمریکای ۲۹اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که سی و چارمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا جمهوری‌خاهون حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۹۲۱ تا ۲ اوت ۱۹۲۳ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، جان کالوین کولیج ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب جمهوری‌خاه دله دیّه.

وارن هاردینگ
وارن هاردینگ ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ مارس ۱۹۲۱ تا ۲ اوت ۱۹۲۳
ترتیب ۲۹اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) جان کالوین کولیج
سیاسی جناح جمهوری‌خاهون حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین