هینه‌یانه یا هینایانا (چینی جه: 小乘 تلفظ: ژیائوشِنگ؛ جاپونی جه: شُجُ) دِتا اصلی چلّه‌ئون بودیسم جه هسته. ات چلّه دیگه نوم مهایانه هسته.

راهینه‌یانه معنی وونه پچیک راه همینسه اینتا دین په‌روون شه دین نوم ره تراوادا بی‌یشتنه.

  • پاشایی، ع.، هینه‌یانه، تهران: نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۰ خ