هودسن دریا مونا شمالی آمریکا منطقه دله دره.اینتا دریا مونا کانادا کشور دله جا بیته. اینتا دریا مونا اطلس اوقیانوس او پیش بموئن جا درست بیه.