نیرو فیزیک دله اینتی تعریف بونه : نیرو حرکت یا انرژی ای هسه که باعث بونه اتا جسم که ونه جرم m هسه a شتاب جا حرکت هاکنه.

نیرو تونده از پدیده‌ئون فیزیکی موختلفی به وجود بئه، مثل گرانش، مغناطیس، یا هر اثر دیگه‌یی که به جسمی شتاب دِنه.