شرکت نکاچوب اتا شرکت چو وسه هسه که ساری دله دره. اینتا شرکت وزارت جهاد سازندگی وسه هسه.

شرکت نکاچو
نوع شرکتتولیدی
تأسیس ۲۶ خرداد ۱۳۵۰
موقعیت مازرون ، ساری
زمینه فعالیت محصولات چوئی
مالک ویزارت جهاد کیشاورزی

شهرک‌ئوندچی‌ین

نکاچو دِتا شهرک مسکونی دارنه. اتا میان‌دورود ده دله دره و اتا دیگه کوهدشت ده دله.

منبعدچی‌ین