ناصرالدین‌شا قاجار (بزائه ۲۵ تیر ۱۲۱۰ - بمرده ۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵) چارومین شائی بی‌یه که قاجارون جه ایران دله کار سَر بموئه. وه طولانی‌ترین پادشائی ره قاجارون دله دانّه و آخرین شائی هسته که ایران دله چال هسته.

Shir & Khorshid1.svg ناصرالدین‌شاه قاجار Shir & Khorshid1.svg
Naser edin shah by Kamalolmolk.jpg

ناصرالدین‌شا قاجار، کمال‌الملک ِدکشی‌یه.
زمون ۲۲ شهریور ۱۲۲۷ - ۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵
نام کامل ناصرالدین میرزا
لقب(ئون) صاحبقرانِ سلطون
شابا
شهیدِ شا
بزائنی روز ۲۵ تیر ۱۲۱۰
بزائن ِجا کهنمو، تبریز، ایران
بمردن ۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵ (۶۴ سال)
بمردن ِجا شابدلعظیم، شهر ری
قبر شابدلعظیم، شهر ری
پیش از مظفرالدین شا
پس از محمدشا
همسر ۸۵تا صیغه و عقدی
سوگلی: انیس الدوله
سلسله قاجارون
پیـِر محمد شا
مار مهدعلیا
وچون چل و دِ فرزند
دین شیعه، اسلام


شجره‌نومهدچی‌ین

شابلون:Ahnentafel top

شابلون:Ahnentafel-compact5

شابلون:Ahnentafel bottom

منابعدچی‌ین

  • فارسي ویکی‌پدیا

بیرون بگردستندچی‌ین

قبل:
محمدشا
ناصرالدین شا قاجار
ایران ِشا

۱۸۴۸ – ۱۸۹۶

جانشین:
مظفرالدین شا