مایلیتوس یا میلیتوس که وه میلت و ملط هم گانّه، اتا شهر بی‌یه که یونان باستان دله قرار داشته. این شهر جایی قرار داشته که اسا ترکیه‌ی غربی ساحل قرار دارنه.

اتا آمفی‌تئاتر که میلیتوس ِخرابه‌ئون دله باقی بموندسته

شیش قرن پیش از میلاد، میلیتوس اتا ثروتمند شهر بی‌یه که ونه جوغرافی باعث بَی‌بی‌یه دریایی تجارتِ راه سر قرار بَیره و پول و دارایی اونجه تلمبار بوو و رفاه بوجود بیاره. شهر گت بیّه و ونه اهالی مستعمراتی شه شهر وسّه بساتنه.

اون گادِر هنتا علم و دانش وجود نداشته و آدمون هر چی که ندونستنه ره اساطیر و دین جه ربط دانه و توجیه کاردنه؛ تا این که تالس شروع هاکرده که مشاهده جه اتفاقاتِ دلیل ره بفهمه. اینتی بیّه که «میلیتوس مکتب» شکل بَیته و فلسفه بوجود بموئه. تالس شاگردون آناکسیماندر و آناکسیمنس بینه که ونه راه ره ادامه هدانه.

منابع

دچی‌ین