میلا ( اینگلیسی جه : Stork) اتا گت پرنده نوم هسّه که ونه لینگ و گردن دِراز هسّه و اتا بِلند چکوم هم دارنه.

اتا اسپه میلا شه کلی سر اس هاکرده.

میلائون رنگ اسپه و سیو هسّه. میلائون نر و ماء تفاوت ندارنه اما بعضی از نژادون نر میلا ماء جا گت تره.

ونه خِراک ویشتر لیسک و ماهی هسّه.

ونه کِلی معمولا خله گت هسّه و امکان دارنه که تا سال ها استفاده بَوّه.[۱]

منابعدچی‌ین

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Stork