میریام فارِس ( 1983) لبنانی خونش‌کر، بازیکر و نمایشی هنرمند هسته.

منابعدچی‌ین

  • عربی و انگلیسی ویکیپدیایون