مول زنان ، جنده‌ئون، فاحشه‌ئون یا زنایی‌ئون، کسایی هسنه که شه ره در برابر پیل روشنّه. وضعیت قانونی جنده‌ئون کشورهای متفاوت دله از مجازات بکاشتن تا کاری قانونی متغیر هسته.

     فحشا حقوقی و قوانین      فحشا (مبادله جنسی پیل وسه) قانونیه، اما فاحشه خنه غیر قانونی‌نه؛ فحشا هسته      فحشا غیر قانونیه      بدون اطلاعات

جندگی از «قدیمی‌ترین کارون دنیا» بشناسی وانه.[۱][۲]

تاریخچهدچی‌ین

 
اتا آلمانی مول زنا
 
اتا مکزیکی مول زنا

معشوقه‌ئون و فاحشه‌ئون جزو اقشار فرهیخته قرن‌هیجدهم فرانسه محسوب بینه. در حالیکه خله از مردون اون گادر از سواد بخونستن و بنویشتن هم محروم بینه، زنای فاحشه و معشوقه به دلیل همجواری با درباریون و اشراف‌بزائون، مجبور بینه علاوه بر فراگیری سواد بخوندستن و بنویشتن، تحصیلات متفرقه‌ای هم ادبیات، تاریخ، شعر و فلسفه ره یاد بیرن. به همین دلیل وشون مجاز بینه تموم کالج‌ها و کتابخنه‌ئون سلطنتی دله بئن.

قاچاق انسان سکس وسهدچی‌ین

فعالان حقوق بشر گزارش کانه که هزارون زن و کیجا فقیر هر ساله پس از اون که با فریب و وعده‌ئون کاذب شغل و ازدواج، از روستاها به شهرها بی‌یارده وانه، جنده گردنه.


در ادبیاتدچی‌ین

صادق هدایت داستان علویه خانم دله سرگذشت مقطعی از ات زن فاحشه ره دست‌مایه شه اثر قرار هدائه.

پانویسدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مول زنان خَوری دَره ره پیدا هاکنین.