مهین جهان بیگ‌لو (بزائه ۱۳۰۴، اسفندین دله) اتا ساروی نویسنده بی‌یه که ونه بنویشته‌ئون ویشته «ایران» و «اطلاعات» ِروزنومه دله چاپ بینه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات مازندران. ساری، ۱۳۷۸. ISBN ‎۹۶۴۵۷۰۴۱۵۴.