مهروان اتا شهر نوم بی‌یه که تبرستون دله دیّه. این شهر شرق ساری و نکای پَلی دیّه. عده‌ای مهدی رجه ره همین شهر دونّه. این شهر پادگون هزار نفر سرباز داشته و گتِ شهر بی‌یه و شه نوم جه اتا روخنه داشته.

منابعدچی‌ین

  • اسلامی، حسین. مازندران در تاریخ. ج.یک. ساری: شلفین، ۱۳۹۰. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۱۰۰-۱۷۸-۹. صفحه ۱۶۴.