ملیجه
دوره سنگواره‌یی: کرتاسه - هنتا

اتا ملیجه که دره شَکِر خانّه
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جونورون
چله: بندچَکون
رده: حشرات
راسته: پرده‌بالون
زیرراسته: Apocrita
بالاخانواده: Vespoidea

ملیجه (به انگلیسی: Ants) اتا حیوون نوم هسه که حشرات رج دله جا گیرنه و فارسی دله وه ره مورچه گنّه.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ملیجه خَوری دَره ره پیدا هاکنین.