محمدتقی بهار معروف به ملک‌الشعرا بهار، شاعر، نویسنده، روزنومه‌نویس و سیاست‌مدار موعاصر ایرانی بی‌یه. وه از سیاستمدارون دوره مشروطه هم بی‌یه. وه شه دوره اتا از گت‌ترین شاعرون بی‌یه و ونه به‌چم‌ترین کتاب سبک‌شناسی نوم دانّه.

محمدتقی بهار
پرونده:بهار.jpg
بزائنی‌روز ۱۶ آبان، ۱۲۶۶
۷ نوامبر ۱۸۸۷

مشهد، ایران
بمردن ۲ اردیبهشت ۱۳۳۰
۲۲ آوریل ۱۹۵۱
تهران، ایران
قبر ظهیرالدوله ِقبرستونی
کار شاعر، روزنومه‌نویس و سیاست‌مدار

مونتشربیی کتاب‌ئون رجدچی‌ین

 • منظومهٔ چهار خطابه، ۱۳۰۵
 • اندرزهای آذرباد ماراسپندان (ترجمهٔ منظوم از پهلوی)، ۱۳۱۲
 • یادگار زریران (ترجمهٔ منظوم از پهلوی)، ۱۳۱۲
 • زندگانی مانی، ۱۳۱۳
 • گلشن صبا، فتحعلی‌خان صبا (تصحیح)، ۱۳۱۳
 • احوال فردوسی، ۱۳۱۳
 • تاریخ سیستان (تصحیح)، ۱۳۱۴
 • رسالهٔ نفس ارسطو ترجمهٔ باباافضل کاشانی (تصحیح)، ۱۳۱۶
 • مجمل‌التواریخ والقصص (تصحیح)، ۱۳۱۸
 • منتخب جوامع‌الحکایات، سدیدالدین عوفی (تصحیح)، ۱۳۲۴
 • سبک شناسی، (سه جلد) ۱۳۲۱-۱۳۲۶
 • تاریخ مختصر احزاب سیاسی (دو جلد)، ۱۳۲۱-۱۳۶۳
 • دستور زبان فارسی پنج استاد (به همراهی قریب، فروزانفر، رشید یاسمی، همایی)، ۱۳۲۹
 • شعر در ایران، ۱۳۳۳
 • تاریخ تطّور در شعر فارسی، ۱۳۳۴
 • دیوان اشعار، تهران، ۱۳۳۵
 • تاریخ بلعمی، ابوعلی محمدبن محمد بلعمی (تصحیح) (به کوشش محمد پروین گنابادی)، ۱۳۴۱
 • فردوسی‌نامه بهار، (به کوشش محمد گلبن)، ۱۳۴۵
 • رساله در احوال محمدبن جریر طبری
 • بهار و ادب فارسي

نمونهدچی‌ین

شاد باش ای شهر ساری
کز فروغ علم و دانش بینمت
چشم و چراغ کشور مازندرانی

منابعدچی‌ین

 • بهار، محمدتقی. تاریخ مختصر احزاب سیاسی. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۵۷.
 • بهار، محمدتقی. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۵۱.
 • بهار، محمدتقی. دیوان بهار. چاپ اول، تهران: ۱۳۶۸.
 • سپانلو، محمدعلی. بهار. چاپ اول، تهران: طرح نو، ۱۳۷۴.
 • مصاحب، غلامحسین (سرپرست). دایرةالمعارف فارسی. چاپ سوم، تهران: امیرکبیر، کتابهای جیبی، ۱۳۸۱.

شابلون:حقوق معنوی

پیوند به‌بیروندچی‌ین