مسیه ۹۹ ِعکس

مسیه ۹۹ (انگلیسی جه: Messier 99) یا ان‌جی‌سی ۴۲۵۴ اتا مرپیچی کهکشون هسته که گیسو فلکی صورت دله دره و ونه فاصله، زمین جه، ۶۰۰۰۰ نوری سال هسته. ونه ظاهری قدر ره ۱۰٫۵ بائوتنه.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مسیه ۹۹ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

Wikipedia contributors, "List of Messier objects," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Messier_objects&oldid=268876608 (accessed February 9, 2009).