مسیه ۹۱ (انگلیسی جه: Messier 91) یا ان‌جی‌سی ۴۵۴۸ اتا میله‌یی مرپیچی کهکشون هسته که گیسو فلکی صورت دله دره و ونه فاصله، زمین جه، ۶۰۰۰۰ نوری سال هسته. ونه ظاهری قدر ره ۱۱٫۵ بائوتنه.

مسیه ۹۱ ِعکس

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مسیه ۹۱ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

Wikipedia contributors, "List of Messier objects," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Messier_objects&oldid=268876608 (accessed February 9, 2009).