مسیه ۶۵ (انگلیسی جه: Messier 65) یا ان‌جی‌سی ۳۶۲۳ اتا مرپیچی کهکشون هسته که شیر فلکی صورت دله دره و ونه فاصله، زمین جه، ۳۵۰۰۰ نوری سال هسته. ونه ظاهری قدر ره ۱۰٫۵ بائوتنه.

مسیه ۶۵ ِعکس

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مسیه ۶۵ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

Wikipedia contributors, "List of Messier objects," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Messier_objects&oldid=268876608 (accessed February 9, 2009).