مسیه ۵۳ (انگلیسی جه: Messier 53) یا ان‌جی‌سی ۵۰۲۴ اتا کروی اساره خوشه هسته که گیسو فلکی صورت دله دره و ونه فاصله، زمین جه، ۵۶ نوری سال هسته. ونه ظاهری قدر ره ۸٫۵ بائوتنه.

مسیه ۵۳ ِعکس

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مسیه ۵۳ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

Wikipedia contributors, "List of Messier objects," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Messier_objects&oldid=268876608 (accessed February 9, 2009).