مسیه ۴۴ (انگلیسی جه: Messier 44) یا ان‌جی‌سی ۲۶۳۲ اتا باز خوشه هسته که خرچنگ فلکی صورت دله دره و ونه فاصله، زمین جه، ۰٫۵ نوری سال هسته. ونه ظاهری قدر ره ۴ بائوتنه.

مسیه ۴۴ ِعکس

منابع دچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of Messier objects," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Messier_objects&oldid=268876608 (accessed February 9, 2009).