مسیه ۳۳ (انگلیسی جه: Messier 33) یا ان‌جی‌سی ۵۹۸ اتا مرپیچی کهکشون هسته که سه‌سو فلکی صورت دله دره و ونه فاصله، زمین جه، ۲۵۹۰ نوری سال هسته. ونه ظاهری قدر ره ۷ بائوتنه.

مسیه ۳۳ ِعکس

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مسیه ۳۳ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

Wikipedia contributors, "List of Messier objects," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Messier_objects&oldid=268876608 (accessed February 9, 2009).