مسیه ۳۲ (انگلیسی جه: Messier 32) یا ان‌جی‌سی ۲۲۱ اتا کوتوله بیضوی کهکشون هسته که آندرومدا فلکی صورت دله دره و ونه فاصله، زمین جه، ۲۹۰۰ نوری سال هسته. ونه ظاهری قدر ره ۱۰ بائوتنه.

مسیه ۳۲ ِعکس

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مسیه ۳۲ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

Wikipedia contributors, "List of Messier objects," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Messier_objects&oldid=268876608 (accessed February 9, 2009).