مسیه ۱۰۶ (انگلیسی جه: Messier 106) یا ان‌جی‌سی ۴۲۵۸ اتا مرپیچی کهکشون هسته که اشکاری سگ فلکی صورت دله دره و ونه فاصله، زمین جه، ۲۵۰۰۰ نوری سال هسته. ونه ظاهری قدر ره ۹٫۵ بائوتنه.

مسیه ۱۰۶ ِعکس

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مسیه ۱۰۶ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

Wikipedia contributors, "List of Messier objects," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Messier_objects&oldid=268876608 (accessed February 9, 2009).