مسیه ۱۰۵ (انگلیسی جه: Messier 105) یا ان‌جی‌سی ۳۳۷۹ اتا بیضوی کهکشون هسته که شیر فلکی صورت دله دره و ونه فاصله، زمین جه، ۳۸۰۰۰ نوری سال هسته. ونه ظاهری قدر ره ۱۱ بائوتنه.

مسیه ۱۰۵ ِعکس

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مسیه ۱۰۵ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

Wikipedia contributors, "List of Messier objects," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Messier_objects&oldid=268876608 (accessed February 9, 2009).