مسیه ۱۰۴ (انگلیسی جه: Messier 104) یا ان‌جی‌سی ۴۵۹۴ یا مکزیکی‌کلاه اتا مرپیچی کهکشون هسته که کیجا فلکی صورت دله دره و ونه فاصله، زمین جه، ۵۰۰۰۰ نوری سال هسته. ونه ظاهری قدر ره ۹٫۵ بائوتنه.

مسیه ۱۰۴ ِعکس

منابع دچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of Messier objects," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Messier_objects&oldid=268876608 (accessed February 9, 2009).