مسیه ۱۰۴ (انگلیسی جه: Messier 104) یا ان‌جی‌سی ۴۵۹۴ یا مکزیکی‌کلاه اتا مرپیچی کهکشون هسته که کیجا فلکی صورت دله دره و ونه فاصله، زمین جه، ۵۰۰۰۰ نوری سال هسته. ونه ظاهری قدر ره ۹٫۵ بائوتنه.

مسیه ۱۰۴ ِعکس

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مسیه ۱۰۴ خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

Wikipedia contributors, "List of Messier objects," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Messier_objects&oldid=268876608 (accessed February 9, 2009).