محمد نجفی شریعت‌زاده بابلی (بزائه ۱۲۸۸ شمسی، بابل دله) اتا مازرونی مَردی بی‌یه که «جلوه»ی ِمجله ره سال ۱۳۲۴ بساته و ونه مجله تا ۱۳۲۶ چاپ بی‌یه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات مازندران. ساری، ۱۳۷۸. ISBN ‎۹۶۴۵۷۰۴۱۵۴.