شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: مبارک الکبیر (گجگجی بیری).

مبارک الکبیر (به عربی: مبارک الکبیر) اتا شهر نوم هسته که کویت دله دره. اینتا شهر احمدی استان دله هسته و ونه جمعیت ۳۲٫۳۱۸ نفر هسته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین