مافه[۱] یا نَعش (عربی جه بموئه) اتتا چویی جعبوئه که ونه جه بمرده‌ئون ره ورننه و یارننه.

اتتا إسپه مافه

ایسلام و یهودیت دله، بمرده‌ئون ره خاک دله چال کاننه و تابوت ره فقط حمل‌ونقل وسه کار زننه، ولی مسیحیون شه بمرده‌ئون ره مافه جه یلننه خاک دله.[۲]

ویشته بخوندیندچی‌ین

بن‌بنویشتدچی‌ین