ماراکایبو دریامونا جنوبی آمریکا منطقه دله دره. اینتا دریا مونا ونزوئلا کشور دله جا بیته.مارکایبو کرانه پلی مارکایبو بندر ( اتا از ونزوئلا گت بندرئون ) دره. اینتا دریا کارائیب دریا او پیش بموئن جا درست بیه.