لتو یا لیتو (انگلیسی جه: Letoیونانی اساطیر دله تیتان فوبه و کئوس کیجائه و ونه نوم به معنی پنهون یا درخشون وانه، که قبلا الههٔ ماه، سیلینی وسّه بموئه.

اساطیر یونان باستون
لتو
یونانی: Λητώ
جنسیت: مؤنث
پییر: کئوس
مار: فوبه
همسر: زئوس
وچون: آپولو و آرتمیس
موضوع‌ئون اساطیر یونان باستون

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی


منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که لتو خَوری دَره ره پیدا هاکنین.