آپولو (به یونانی: Ἀπόλλων, Apóllōn؛ یا Ἀπέλλων, Apellōn)، خدای روشنایی (خورشید)، موسیقی، نیما (اما نا جنگ یا شکار وسّه)، هنرها و پیشگویی یونان اسطوره‌ئون و رومی دله هسته.

اساطیر یونان باستون
مجسمه آپولو در موزه لوور
آپولو
یونانی: آپولو
فرانسوی: آپولون
عنوان: خدای روشنایی (خورشید)، هنرها و پیشگویی در یونان باستان بود
جنسیت: مذکر
پییر: زئوس
مار: لتو
وچون: آسکلپیوس
فامیلون: دکالی برار ِآرتمیس
تروا دله: ونه وچه اسکلپیوس محافظ شهر تروا بئه.
موضوع‌ئون اساطیر یونان باستون

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

وه زئوس و لتو ریکا هسته و آرتمیس دکالی برار وانه. ونه بزائنی جاء جزیرهٔ دلوس بئه. وه دلفی دله پرستشگایی داشته که یونانیون باستون، ونه پیشگوی ره روشن‌بین دونستنه.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که آپولو خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

شابلون:دین رومی