لاپلَند (فلاندی جه: Lappi و سوئدی جه: Lappland) که بعضی زوون‌ها دله وه ره ساپمی یا سامی گانّه، اتا منطقه‌ و فرهنگی سامون هسته که اروپای ِشمالی قسمتون دله دَره. این منطقه شمالی قطب ِوَر دَره و اسکاندیناوی ِجزء هسته. این منطقه، نروژ، سوئد و فلاند ِشمال ره گیرنه و کولا جزیره‌مونا پَلی کَته.

اسکاندیناوی ِسامیون ِِپرچم

این منطقه دله شمالی اشکاری‌گو خله پرورش هِدا وانه. این منطقه‌ی ِمردمون ره لاپ گانّه که هزارون سال اینجه درنه و اسا کم‌کم دَرنه دیگه اقوام جه ارتباط پیدا کانّه.

فلاند دله هم اتا گت ِایالِت نوم لاپلند هسته.

این ایالات ِدله سامیون زندگی کانّه:

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که لاپلند خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

  • "Lapland." Encyclopædia Britannica. Ultimate Reference Suite 2008.