برج لاجیم بنائی تاریخی هسته که دسوادکوه شهرستون دله دره. برج لاجیم در شومار آثار زمون شائئ زیاریون ، تبرستون دله با فاصله سنه‎ئون ۳۱۶تا۴۴۳ هجری‎قمری هسته. اینتا بنائ ِتاریخی خارج از اتا گونبد مخروطی ساده ئو ظریف دپوشینیه بیّه که وه دله به شیکل مدور تغییر شکل دنه. ورودی اینتا بنائ آجوری در سمت شرق بی‎یه ئو گونبد ِپایه اتا وسیله رج طاق نما تزئین بینه. کمربند زیر گونبد دله، ۲کتیبه به خط کوفی ئو پهلوی روی هم قرار دارنه ئو میثل کمربندی برج دور دپی‎تونه. این ۲کتیبه به‌شیکل قشنگی با آجورئون تراش بخارده زمینه‌ئی از اِسپه‌گچ ِدله نصب بینه، کتیبه با خط کوفی ایسم کیا اسماعیل ابوالفوراس شهریار ابن عباس صاحب بنا ئو تاریخ ۴۱۳ هجری قمری ره نشون دِنه. اهمیت بورج لاجیم میثل اسکلت ِبـِرج ، ویشته بدلیل داشتن کتیبه‎ئون پهلوی ئو کوفی هسته. این امر نشون دنه که در قرن۵ هجری قمری این قسمت دله، حوکمرانون ِزمون هم به هونر زمون قبل از ایسلام به خط رایج دوره حکومت شائون ساسانی هم اهمیت دانه. در کتیبه کوفی ایسم صاحب مرقد بخوندسته وانه ولی ایسم سازنده وه معلو نی‎یه ئو فقط حدس ئو گمون وو با توجه به قرینه ایجزائی از کلمه‎ئون باقی‎بموندسته تومبی وه ره پیدا هکنیم. کتیبه دله اینتی بنویشتوئه:

بسم الله الرحمن الرحیم. هذا قبر القیم الکیا الجلیل ابوالفوراس شهریار بن العباس بن شهریار مولی امیرالمؤمنین رحمه الله امر بینائه فی سنه ثلاث محشر و اربعمانه، عمل الحسن بن علی.

تاریخدچی‌ین

بنائ برج لاجیم موتعلق به حد فاصل میون رِقِدبوردن ابّلین سلسله باوندیون ئو دِرِس بیّن دیّومین سلسله اینتا شائون هسته. این دوره هفتاد ساله دله، تمومی سرزمین تبرستون زیاریون دَست دیّه. ولی وشون کوئون سَر شائئ نداشتنه ئو عقب‌دکتون باوندیون مونتظر فرصت بینه که شه سامون ره پس بیرن. برج لاجیم به قبر ایمام‎بـِزا عبدوالله هم مشهوره. موحیط دایره بنا در قاعده ۲۶۸۰ سانتی‌متر، قوطر فضای داخلی ۵۴۷ سانتی‌متر ئو پهنای ئو روی وه ۱۱۲ سانتی‌متر هسته.

منبعدچی‌ین

سوادکوه شهرستون