فروهر اتا نه‌شون هسته که درحقیقت مزدیسنا ره نه‌شون هسته ولی ئه‌سا ایرونی ناسیونالیزم دله ئم کاربورد دارنه.

Faravahar-Gold.svg

منابعویرایش

  اینتا بنویشته خله پچوک هسته. ونه گت هاکردن ره همرا، ویکی‌پدیا ره کومک هاکنین.