فروهر اتا نه‌شون هسته که درحقیقت مزدیسنا ره نه‌شون هسته ولی ئه‌سا ایرونی ناسیونالیزم دله ئم کاربورد دارنه.

منابع دچی‌ین

  اینتا بنویشته خله پچوک هسته. ونه گت هاکردن ره همرا، ویکی‌پدیا ره کومک هاکنین.