فرئنگ ادمی رفتار ساختارون ر شامل بونه .ادوارد تایلر تعریف اساس رو : فرئنگ اتا پیچیده مجموعه ای هسه که دونستنیون , اعتقادون , هنرون , اخلاقون , قانونون , عادتون و دیگر تونستنیون ر شامل بونه که ادمی جا و جامعه ی طریق جا کسب بونه .