پتشخوارگر یا پذشخوارگر یا پتشوارگر یا پدشخوارگر یا پذشخوارگر یا فدشخوارگر یا فدشوارگر اتا تاریخی نوم هسته که درهٔ خوار ری تا سوادکوه و دماوند و البرز تا رودبار قزوین و سمنان و وشون شمال‌وَر ره گاتنه. پتشخوارگر ونه پهلوی تلفظ هسته که سه کلمه جه ترکیب وانه. پتش یعنی پیش، خوار اتا منطقه نوم هسته و گر یعنی کوه.[۱]

فرشوادگر نقشه

البرز ره دورهٔ ساسانی دله پتشخوارگر گتنه.[۲]

پانویسدچی‌ین

  1. تجلی تاریخ ایران، ص ۴۲۶
  2. تجلی تاریخ ایران، ص ۴۳۱

منابعدچی‌ین

حقیقت، عبدالرفیع، تجلی تاریخ ایران، مجموعه مقاله‌های تاریخی و جغرافیایی. تهران: انتشارات کومش ۱۳۷۰