فرانسوی خاش یا عاشقونه خاش یا لو بَیتِن ات‌تی خاش هسته که تحریک کنندوئه ونه سَره زوون و لو جه بنشنه کار بکشی‌ین. معمولاً زوون ره وَرنه طرف ِلو دله.

اتا نمونه

نگارخنهدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که فرانسوی خاش خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

منبعدچی‌ین

Wikipedia contributors, «French kiss,» Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=French_kiss&oldid=182814527 (accessed January 13, 2008).