خاش هاکردن در بیشتر جاهای مازندران خِِش و یا خوش هدائن لوی تماس با جا دیگه ره گانّه که معمولاً محبت سِراق هدائن وسّه استفاده وونه.

خاش که اتا معروف تابلو هسته و وه ره فرانسیسکو هایز دکشی‌یه.

نگارخنهدچی‌ین

وابسته جستاروندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که خاش خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

پانویس‌هادچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا جه