خاش که اتا معروف تابلو هسته و وه ره فرانسیسکو هایز دکشی‌یه.

خاش هاکردن در بیشتر جاهای مازندران خِِش و یا خوش هدائن لوی تماس با جا دیگه ره گانّه که معمولاً محبت سِراق هدائن وسّه استفاده وونه.

نگارخنهدچی‌ین

وابسته جستاروندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که خاش خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

پانویس‌هادچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا جه