فتح‌الله گولن اتا مِلّا و نویسنده علوم اخلاقی و الهیات ترکیه‌یی هسته که پنسیلوانیای آمریکا دله زندگی کانده. وه شه عمر ره بی‌یشته تا اتا نسخه اسلام جه بسازه که وه ره گانّه «اسلام آناتولیایی» و سعید نورسی ِیادهدا چیون ِسَر چرخ گنّه.

ونه عکس پاپ ژان پل دوم پَلی

گولن شه شخصی سرمایه جه سرویس‌های «خدمت عمومی و آموزشی» ره دهه ۷۰ میلادی جه راه دینگوئه و اسا این سازمان ترکیه دله خله نفوذ پیدا هاکرده. این مجموعه که وه ره «جنبش گولن» هم گانّه، چن صدهزار تا ۴ میلیون نفر عضو دانّه و خله مجهزه.

اردوغان سال ۲۰۱۶ وه ره کودتایِ مُسبّب بخوندسته ولی وه شدیداً این اتهام ره رد هاکرده و بائوته این کودتا ونه اشش محکوم هسته.[۱]

منبعدچی‌ین