فارسی الفبا رسم‌الخط یا قواعدی هسه که عربی خط سر بدین‌گونه و ایران مدارس دله آموجش هداهه بونه و فارسی زوون ِرسانه ئون ونه جا استفاده کننه.